Het begint met de bodem

De kwaliteit van de bodem bepaalt in belangrijke mate hoe goed planten zullen groeien en welke vegetaties zich vormen, als aan klimatologische randvoorwaarden is voldaan. Zowel het moedermateriaal als de (omzettingen van) organische stof en de bodembiota die hiervoor zorg dragen bepalen mede de bodemkwaliteit. Maar de eigenschappen van de bodem worden ook bepaald door het type strooisel dat de vegetatie aanlevert. Er is dus een wisselwerking tussen de bodem die bepalend is voor de plantengroei en de plantengroei die bepalend is voor de bodem. In dit dagdeel of avond zetten we uiteen hoe het bodemecosysteem werkt en kunt u zelf op zoek naar bodemfauna.

 

Wortels van planten kunnen worden ingepakt door schimmels, die voedingsstoffen met de planten uitwisselen. Deze interacties zijn cruciaal voor een goede ontwikkeling van planten.

Verzuring en vermesting van bodems waarin vocht wordt vastgehouden, leidt vaak tot vergrassing met pijpenstrootje.In zure bodems met een slechte strooiselafbraak, ontwikkelt zich een zwartige laag in het bodemprofiel.


Cursusinformatie

Duur: halve dag / avond

Plaats: op lokatie

Docent:
Dr. Arnold van den Burg